Tekst alternatywny

Inicjatywa JEREMIE

Inicjatywa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises) realizowana jest w krajach unijnych na dwóch poziomach: ogólnokrajowym oraz regionalnym. W Polsce inicjatywa JEREMIE realizowana jest na poziomie regionalnym przez Instytucje Zarządzające na poziomie województw za pomocą Funduszy Powierniczych JEREMIE. Na projekt przeznaczono 280 mln. złotych.

Wdrożenie inicjatywy JEREMIE w województwach ma na celu przede wszystkim pomoc w kreowaniu aktywności gospodarczej mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się w początkowej fazie działalności.

Instrumenty finansowe wspierane w ramach JEREMIE pojawiają się tam, gdzie tradycyjny sektor bankowy nie jest w stanie finansować rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców lub też wymaga od nich spełnienia dodatkowych , trudnych w realizacji warunków.

W ramach Inicjatywy JEREMIE udzielane są pożyczki dla:

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw;

podmiotów rozpoczynających działalność (w tym również absolwentów);

podmiotów nieposiadających historii kredytowej

Cel pożyczki:

finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;

tworzenie nowych miejsc pracy;

wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych;

zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, w tym także zakup środków transportu;

inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorstwa

Informacje finansowe:

kwota pożyczki do 300 000zł

okres 60 mc

oprocentowanie w skali roku 0,00 % (firmy pow. 24mc) 5.73% (firmy do 24 mc)

Formy zabezpieczenia:

weksel in blanco - obligatoryjnie

poręczenie osoby/osób trzecich

przewłaszczenie dóbr z cesją z polisy

hipoteka na nieruchomości z cesją z polisy

poręczenia funduszu poręczeń kredytowych (do 50% wysokości pożyczki)