Tekst alternatywny

Dotacje dla mieszkalnictwa

W ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 planowane są nabory w trybie konkursowych dla Spółdzielni mieszkaniowych, Wspólnot mieszkaniowych oraz Towarzystw Budownictwa Spółdzielczego (TBS) na inwestycje związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

Działania termomodernizacyjne, które będą wspierane obejmują m.in.:

ocieplenie obiektów,

wymianę okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,

przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),

modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,

instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.

Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia będą:

opracowanie audytów energetycznych,

opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich,

zakup prac budowlanych,

zakup i montaż niezbędnych środków trwałych i wyposażenia.

W ramach inwestycji możliwa będzie wymiana źródła ciepła opartego na paliwach konwencjonalnych na źródła ciepła wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych lub na podłączeniu do sieci ciepłowniczej. Sensowność podłączenia do sieci ciepłowniczej powinna wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.

Termomodernizacja budynków mieszkalnych spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Realizacja inwestycji powinna przełożyć się na obniżenie zużycia paliw konwencjonalnych, co w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji do powietrza zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych.

Termomodernizacja budynków będzie musiała obejmować cały obiekt, co umożliwi realizację przedsięwzięcia w partnerstwie. Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych będzie realizowana na podstawie wcześniej przeprowadzonych audytów energetycznych.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 2 mln zł.

Planowany poziom dofinansowania będzie wynosił 50-60% wydatków kwalifikowalnych.

Planowane pierwsze nabory to I/II kwartał 2015 r.