Tekst alternatywny

Nowa perspektywia 2014 – 2020

Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji) czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.

W nowej perspektywie unijnej przewidziano następujące programy operacyjne o zasięgu krajowym:

Program Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Polska Wschodnia 2014-2020

Program Pomoc Techniczna 2014-2020

Dodatkowo każde z 16 województw będzie wdrażało swoje Regionalne Programy Operacyjne .

Programami uzupełniającymi będą programu skierowane dla Wnioskodawców z terenów wiejskich i zależnych od rybactwa:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Program dotyczący rozwoju obszarów morskich i rybackich

Zapraszamy do zapoznania się z opisami obszarów wsparcia dostępnymi na naszej stronie.