Tekst alternatywny

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

Odnowa zabytków:

W ramach nowej perspektywy finansowania na lata 2014 – 2020 planowane są nabory w trybie konkursowych na inwestycje związane z rewitalizacją zabytkowej tkanki miejskiej obejmujące m.in.

prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach, historycznych zespołach budowlanych, prowadzące do dostosowania tych obiektów na cele użytkowe, wraz z promocją tych obiektów.

rozbudowa i modernizacja infrastruktury przemysłów kultury o znaczeniu ponadregionalnym.

Wnioskodawcami będą mogli zostać:

kościoły i inne związki wyznaniowe,

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia oraz podmioty podległe jst,

instytucje kultury,

organizacje pozarządowe,

przedsiębiorcy,

jednostki sektora finansów publicznych,

zarządcy infrastruktury kolejowej.

Warunkiem uzyskania wsparcia będzie m.in. wpis obiektu do rejestru zabytków oraz znaczenie obiektu dla społeczności lokalnej i/lub regionalnej.

Dodatkowe środki dla obiektów zlokalizowanych na terenach wiejskich:

Na terenach wiejskich rewitalizacja i odnowa obiektów zabytkowych, kulturalnych możliwa będzie dzięki skorzystaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Inwestycje będą dotyczyły odnowy obiektów zabytkowych, lub charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie oraz związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Dzięki temu możliwe będzie zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Koszty kwalifikowalne obejmują:

koszty przebudowy lub modernizacji obiektów budowlanych;

koszty zakupu sprzętu, materiałów i usług, służących realizacji operacji;

koszty ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji.

Wnioskodawcami będą mogły zostać:

gminy,

instytucje kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego,

kościoły lub inne związki wyznaniowe.

Maksymalna wysokość pomocy ze środków EFRROW nie może przekroczyć 500 tys. zł na miejscowość w okresie 2014 – 2020.

Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 36,37% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.

Planowane pierwsze nabory to I połowa 2015 r.Rewitalizacja zdegradowanych części miejsko-wiejskich

Nowa perspektywa będzie gwarantowała również możliwość uzyskania wsparcia na rewitalizację obszarów:

po Państwowych Gospodarstwach Rolnych,

na obszarach poprzemysłowych, powojskowych oraz niedoinwestowanych i zaniedbanych.

Przykładowymi typami projektów są m.in.:

Przedsiębiorcy: Zamiana funkcji obiektów poprzemysłowych, powojskowych pod działalność usługową, handlową, sportowo-rekreacyjną, hotelarską

Wspólnoty, Spółdzielnie mieszkaniowe: Odnowa i rewitalizacja obiektów mieszkalnych znajdujących się na terenach poprzemysłowych, powojskowych.

Wnioskodawcami będą mogli zostać:

spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

przedsiębiorcy,

kościoły i związki wyznaniowe,

jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst,

organizacje pozarządowe,

jednostki sektora finansów publicznych.

Planowany poziom dofinansowania dla przedsiębiorców będzie wynosił do 60% wydatków kwalifikowalnych, w przypadku innych podmiotów do 85%.

Planowane pierwsze nabory to I/II kwartał 2015 r.